आमच्याशी संपर्क साधा

महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ

खानिकर्म भवन, प्लॉट क्रमांक ७, अजनी स्क्वेअर, वर्धा रोड,

नागपूर - ४४००१५ (M.S)

भारत


थेट: ९१-०७१२-२२५३२०७(PA to MD)

कार्यालय : ९१-७१२-२२५३२०४-२२५३२०६(EPABX)

फॅक्स: ९१-७१२-२२५३२०३


आम्हाला ई-मेल करा :

md@msmc.gov.in ( व्यवस्थापकीय संचालक )

gmo@msmc.gov.in (महाव्यवस्थापक- संचालन)

info@msmc.gov.in ( प्रशासकीय अधिकारी )

ao@msmc.gov.in ( लेखा अधिकारी)

sales@msmc.gov.in ( सहाय्यक व्यवस्थापक-विपणन )